Certificate

รายละเอียดใบรับรองต่างๆ (Certificate) สำหรับการปลูกกัญชา ของฟาร์มของเรา วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล

5/5

เอกสารมาตรฐานน้ำบาดาล ปี 2551
เอกสารมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2548
ใบรับรองการตรวจน้ำบาดาล
ใบรับรองการตรวจปุ๋ยผสมเสร็จ รอบที่ 1 และ 2
ใบรับรองการตรวจวัสดุปลูก

เอกสารมาตรฐานน้ำบาดาล ปี 2551

ใบรับรองการตรวจน้ำบาดาล

เอกสารมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2548

ใบรับรองการตรวจปุ๋ยผสมเสร็จ รอบที่ 1 และ 2

ใบรับรองการตรวจวัสดุปลูก

ข่าวและบทความกัญชา

ดอกกัญชา Compound z ( Hybrid )
สายพันธุ์กัญชา

ดอกกัญชา Compound z ( Hybrid )

ดอกกัญชา Compound z ( Hyb ...
Read More →
ดอกกัญชา Honey cream ( Hybrid )
สายพันธุ์กัญชา

ดอกกัญชา Honey cream ( Hybrid )

ดอกกัญชา Honey cream ( Hy ...
Read More →
ดอกกัญชา Orange velvet underground ( Hybrid )
สายพันธุ์กัญชา

ดอกกัญชา Orange velvet underground ( Hybrid )

ดอกกัญชา Orange velvet un ...
Read More →
สายพันธุ์กัญชา

ดอกกัญชา Congo ( Sativa )

ดอกกัญชา Congo ( Sativa ) ...
Read More →
Pineapple Super Silver Haze ( Hybrid )
สายพันธุ์กัญชา

ดอกกัญชา Pineapple Super Silver Haze ( Hybrid )

ดอกกัญชา Pineapple Super ...
Read More →
ดอกกัญชา Copacabana ( Hybrid )
สายพันธุ์กัญชา

ดอกกัญชา Copacabana ( Hybrid )

ดอกกัญชา Copacabana ( Hyb ...
Read More →
Scroll to Top