ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล ฟาร์มกัญชา ออร์แกนิค

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล ฟาร์มกัญชา ออร์แกนิค

เกษตรอินทรีย์ คือ อะไร และทำไมต้องเกษตรอินทรีย์ ? เกษตรกรและการเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานจนกลายเป็นรากฐานของสังคมไทย การปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ เป็นการผลิตของคนส่วนใหญ่ วิถีชีวิตของคนเพาะปลูกและทำอาชีพเกษตรกรจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างสังคม วัฒนธรรม การปกครอง การกินอยู่ ความคิด ความเชื่อ การค้าขาย เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนการแสดงออกต่างๆ

รอบปลูก 4 พ.ย. 2566 นับถอยหลังรอเก็บผลผลิตรอบนี้ 4 มี.ค. 2567

:
:
:

คุณห่วงใยโลกเหมือนที่เราทำหรือไม่? มาทำการเกษตรอินทรีย์กันเถอะ!!

Welcome To HongHinTh.com

Recycling

การรีไซเคิลเป็นกระบวนการที่นำวัสดุ เช่น โลหะ, แก้ว, หรือพลาสติก มาใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์ใหม่ มีความสำคัญเฉพาะกับพลาสติก เนื่องจากความยากในการย่อยสลายทางชีวภาพ การรีไซเคิลที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก มักจะผ่านกระบวนการหลอมเศษพลาสติกแล้วนำไปผลิตเป็นโพลิเอทิลีนเทเรพทาเลต (PET) ซึ่งสามารถนำไปสร้างขวดน้ำหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ได้

Eco System

อีโคซิสเตมคือ ระบบนิเวศภายในซึ่งสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์และโต้ตอบกัน สิ่งมีชีวิตและส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตเชื่อมโยงกันผ่านวัฏจักรของสารอาหารและการไหลของพลังงาน พลังงานเข้าสู่อีโคซิสเตมผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ที่พืชแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นสารอาหารสำหรับตัวเอง

Organic

ออร์แกนิคคือ ผลผลิตจากการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ในกระบวนการผลิต อาหารออร์แกนิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการเกษตรอินทรีย์ ที่มีมาตรฐานสากล มาตรฐานเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับท้องถิ่นและประเทศการเลี้ยงและปลูกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต้องปฏิบัติตามหลักมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น การดูแลพืชและสัตว์อย่างรอบคอบ

Biology

ไบโอโลจีคือ วิชาชีววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและกระบวนการทางชีวภาพ มันเป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่มีขอบเขตกว้าง ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลากหลายที่สามารถเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น ไบโอโลจีศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เซลล์มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลพันธุกรรม

เราทำการเกษตรอินทรีย์โดยทีมงานผู้มากด้วยประสบการณ์

ฟาร์มกัญชา ออร์แกนิค

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส,ทำการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ โดยที่พื้นที่ที่ทำเกษตรนั้น ไม่มีสารพิษ หรือสารเคมีตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศน์ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรมใดๆ

  • หลักการผลิตพืชอินทรีย์
  • 1. พื้นที่ที่ทำการเกษตรนั้นต้องไม่เคยทำการเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • 2. พื้นที่ควรมีลักษณะค่อนข้างดอนและโล่งแจ้ง
  • 3. พื้นที่ต้องอยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • 4. พื้นที่ควรอยู่ห่างจากแปลงที่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี
  • 5. พื้นที่ห่างจากถนนหลวงหลัก
  • 6. พื้นที่มีแหล่งน้ำที่ปลอดสารพิษ

ติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์สินค้ากัญชา

วิสาหกิจชุมชนหงส์หินก้าวไกล เลขที่ 71 หมู่.11, ต. หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา, 56150 Mobile Phone 087-026-4311 082-092-1500

ข่าวและบทความต่างๆเกี่ยวกับกัญชา

บทความ

กัญชาออแกนิคคือ

กัญชาออแกนิด pantip กัญชาออแกนิคคือ กัญชาออแกนิค ราคา กัญชาออแกนิคราคาส่ง กัญชาออแกนิค พันสำ กัญชาออแกนิค ภาษาอังกฤษ
Read More →
ปลูกแล้วจ้า รอบใหม่ 4 พ.ย. 2566 ทั้งหมด 15 สายพันธ์ุ
บทความ

อัพเดทข่าวสาร!!ปลูกแล้วจ้า รอบใหม่ 4 พ.ย. 2566 ทั้งหมด 15 สายพันธ์ุ

ปลูกแล้วจ้า รอบใหม่ 4 พ.ย ...
Read More →
บทความ

Colin og อาการ ,colin og rbx สรรพคุณ

Colin og อาการ ,colin og rbx สรรพคุณ
Read More →
บทความ

Mandarin cookies อาการ

Mandarin cookies อาการ
Read More →
บทความ

ดอกกัญชา

ดอกกัญชา
Read More →
บทความ

สายพันธุ์กัญชานอก,พันธุ์กัญชาที่นิยม,สายพันกัญชา,พันธ์กัญชา

สายพันธุ์กัญชานอก
Read More →
Scroll to Top